ULAMA-ULAMA BESAR MADZHAB SYAFI'I DARI ABAD KE ABAD * (Bag. 4) - GemaSholawat.com
loading...
Home » » ULAMA-ULAMA BESAR MADZHAB SYAFI'I DARI ABAD KE ABAD * (Bag. 4)

ULAMA-ULAMA BESAR MADZHAB SYAFI'I DARI ABAD KE ABAD * (Bag. 4)

Written By عبدالله مستغفرين on 17 September 2011 | 21:38

Setelah dari nomer urut 1 sampai dengan 64 ulama besar abad VIII maka kita akan memulai kembali ulama ulama besar yang bermadzab syafi'i pada
ABAD Ke IX H.

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad ke IX atau yang wafat dalam abad ke IX H. Adalah diantaranya sbb:

65. Ibnu Ruslan (wafat 844 H)

Nama lengkap beliau Ahmad bin Husein bin Hasan bin Ruslan,dimasyhurkan dengan nama pendek,Ibnu Ruslan. Lahir di Ramlah Palestina tahun 773 H.

Guru-guru beliau adalah:

1. Ibnul Haim,Ibnul Garabili,As Syihab al Ba'uni dalam ilmu fiqih.

2. Ibnul 'Ala dan lain-lain dalam ilmu Hadits.

3. Ibnul Haim,'Umadi,Muhibul Qasi dan lain-lain dalam ilmu Nahwu.

Beliau banyak mengarang kitab diantaranya:

1. Matan Zubad,yaitu fiqih Syafi'i dalam bentuk sya'ir.

2. Sya'ir qiraat yang tiga tentang bacaan Al-Qur'an.

3. Syarah Hadits Bukhari.

4. Syarah Sunan Abu Daud.

5. Syarah Minhaj al Baidhawi.

6. Syarah Adzkarun Nawawi.
Dan banyak lagi.

Kitab Matan Zubad,yaitu fiqih Syafi'i dengan bentuk sya'ir terpakai hampir di seluruh Madrasah Syafi'iyah bagian Ibtidaiyah di Indonesia.

Kitab Matan Zubad dari Ibnu Ruslan adalah kitab yang baik sekali untuk dipakai sebagai pelajaran dasar dari fiqih Syafi'i,karena selain susunannya terang,juga cukup lengkap dari bab Thaharah sampai bab Ummahatul Aulaad dan ditutup dengan sya'ir tentang tasauf yang sangat baik sekali.

Beliau wafat bulan Sya'ban tahun 844 H,di Baitul Muqaddas Palestina dan bermakam di situ.**


66. Al Mahalli (wafat 835 H)

Nama beliau ini Jalaluddin al Mahalli,dilahirkan di Kairo di Mahalla al Kubra pada tahun 769 H.dan meninggal tahun 835 H. Al Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yang mensyarah kitab Minhajut Thalibin,karangan Imam Nawawi.

Kitab al Mahalli ini dipakai di seluruh sekolah agama kelas tinggi di seluruh Indonesia dan boleh dikatakan sekalian Ulama Syafi'i di Indonesia mempelajari dan memakai kitab ini.

Imam Jalaluddin al Mahalli pengarang sebahagian dari Tafsir Jalaein,karena tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin an Sayuti,sehingga tafsir ini diberi nama ''Jalalein'' yang berarti dua orang Jalaluddin.

Tafsir Jalalein ini dipakai pula hampir di seluruh sekolah agama di Indonesia dari dulu sampai sekarang.**

67. Ibnu Hajar al 'Asqalani.(wafat 852 H).

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin 'Ali bin Muhammad,Abdul Fadhli al Kinani as Syafi'i,yang masyhur dengan nama ''Al 'Asqalani'' saja,lahir di Mesir tahun 773 H.dan wafat tahun 852 H.dalam usia 79 tahun.

Pada waktu muda remaja beliau menghafal kitab al Hawi karangan Al Mawardi dan kitab Mukhtasar karangan Ibnul Hajib.

Tidak lama beliau berangkat ke Mekkah dan belajar menambah ilmunya di sana dengan Syeikh al 'Iz bin Jama'ah dan lain-lain ulama fiqih Syafi'i.

Beliau pernah menjadi Qadhi seluruh Mesir lk.selama 21 tahun di mana beliau menjadi hakim dalam Madzhab Syafi'i.

Beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab dalam macam-macam vak,tetapi karangannya yang sangat terkenal ialah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari,17 jilid.

Khabarnya karya beliau sampai 150 buah kitab agama yang semuanya bermutu tinggi,terpakai dalam sekolah-sekolah tinggi dan bahkan menjadi ''kitab hadiah'' yang dihadiahkan antara raja dengan raja.

Diantara karangan beliau adalah:

1. Fathul Bari,syarah Bukhari(17 jilid) yang dikarang selama 29 tahun,dari tahun 813 H. Sampai tahun 842 H.

2. Kitab Bulugul Maram,kitab Hadits yang telah disyarahkan oleh as Shan'ani dengan nama ''Kitab Subulus Salam''

3. Al Ishabah fi asmais Shabah.

4. Tahdzibut Tahazib.

5. Talkhisu] Habir.
Dan lain-lain.**

ABAD Ke-X H.

68. As Suyuthi(wafat 911 H).

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin,Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi,lahir pada tahun 849 H.dan wafat tahun 921 H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i penganut I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah.(Sunny).

Pada waktu muda beliau pindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain mencari ilmu,dari Bagdad sampai ke Syiria(Syam),sampai ke Hijaz,Yaman,India,Marokko,Tekruri dan lain-lain daerah Islam ketika itu.

Beliau mengarang kitab-kitab agama sampai 300 buah banyaknya,yang terdiri dari kitab-kitab hadits,fiqih,tafsir,nahwu,sharaf,bayan,ma'ni,badi'i dan lain-lain.

Diantara kitab-kitab hasil karya beliau yang terpakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam,adalah ''Tafsir Jalalein'',yaitu karya dua orang yang bernama Jalal.

Walaupun beliau salah seorang yang sangat luas dan dalam ilmunya namun beliau belum berani menda'wakan diri sebagai Imam Mujtahid,akan tetapi masih tetap menganut Madzhab Syafi'i Rhl.

Ini adalah satu bukti bahwa derajat Imam Mujtahid Muthlaq itu sangat sulit untuk dicapai karena mempunyai banyak syarat.**

69. Qasthalani (wafat 923 H).

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin,Abul Abbas,Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdulmuluk bin Ahmad Al Qasthalani. Lahir di Kairo.

Beliau adalah seorang ulama dalam madzhab Syafi'i yang sangat terkenal,karena beliau meninggalkan banyak karangan-karangan dalam pelbagai ilmu,umpamanya tentang sejarah Nabi,hal ihwal Nabi dan juga beliau mengarang kitab syarah bagi Bukhari.
Karangannya yang sangat terkenal adalah:

1. Al Mawahibulladunyah tentang ihwal junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Kitab ini pernah disyarah oleh Zarqani sebanyak 8 jilid besar.(Kedua-duanya ada dalam Kutubkhanah kami).

2. Irsyadus Sari Syarah Sahih al Bukhari sebanyak 10 jilid.

3. Banyaj lagi kitab-kitab karangan beliau tentang hadits.

Walaupun beliau ahli hadits yang terbesar tetapi beliau masih menganut madzhab Syafi'i dalam soal amal ibadat dan bahkan salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang besar.

Beliau ini agak serupa dengan Ulama besar Ibnu Hajar al Asqalani yang juga bermadzhab Syafi'i dan pengarang kitab syarah Bukhari yang bernama ''Fathul Bari''(Semuanya ada dalam Kutubkhanah kami).
Kala ada orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama Syafi'i tidak mengetahui hadits dan Qur'an maka orang yang berkata itu sama dengan orang sakit mata yang mengatakan matahari tidak ada.

Beliau wafat tahun 923.

Barangsiapa yang hendak mengetahui sejarah Qasthalani lebih lanjut bacalah kitab-kitab ''Syudzaratuz Zahab'' juz 8 halaman 121,''Dhau-ullami'' juz 2,halaman 313,''Badrut-badrut Tahkhi'' juz 1,halaman 102 dan lain-lain.**

70. Zakariya Anshari(wafat tahun 926 H).

Beliau ini bergelar Syeikhul Islam Zakaria al Anshari,lahir pada tahun 826 di Kairo.

Pada waktu mudanya telah menghafal kitab suci Al-Qur'an,kitab al 'Umdah,kitab Mukhtasar at Tibrizi.

Beliau pernah juga belajar di sekolah Tinggi al Azhar Kairo Dalam fiqih Syafi'i beliau mengarang kitab Minhaj Thulab,kemudian disyarah oleh beliau sendiri dengan nama kitab Fathul Wahab syarah Minhajut Thulab.

Kitab Fathul Wahab ini terdapat dalam peninggalan Raja-raja Islam di Kuntu-Kampar Kiri,Riau pada kira-kira abad ke X H. Di antara karya beliau juga adalah kitab ''Tahrir'' yang kemudian disyarah oleh Syeikh Syarqawi dengan judul ''Syarqawi al at Tahrir''.**

71. Ibnu Hajar al Haitami(wafat 974 H).

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami. Lahir di Mesir tahun 909.dan wafat di Mekkah tahun 974 H.(I'anatut Thalibin juz I halaman 18).

Pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang Syeikh,yaitu Syeikh Syihabuddin Abul Hamail dan Syeikh Syamsuddin as Syanawi.

Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajar masuk Jami' Al Azhar.

Pada Universitas Al Azhar beliau belajar kepada Syeikhul Islam,Zakariya al Anshari dan lain-lain.

Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali,diantaranya:

1. Kitab Tufahtul Muhtaj al Syarhil Minhaj(10 jilid besar),sebuah kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah Tinggi Islam di seluruh dunia,khususnya di Indonesia.

Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj(8 jilid besar) karangan Imam Ramli(wafat 1004 H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Madzhab Syafi'i,tempat kembali bagi Ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.

2. Kitab fiqih Fathul Jawad.

3. Kitab fiqih al Imdad

4. Kitab fiqih al Fatawi.

5. Kitab fiqih al 'Ubad.

6. Kitab Fatawi al Haditsiyah.

7. Kitab Az Zawajir,figtirafil Kabaair.

8. As Syawa'iqul Muhriqah Firraddi al az Zindiqah.
Dan banyak lagi.

Perlu diperingatkan kepada pembaca bahwa dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi'iyah,terkenal dua orang Ibnu Hajar yaitu:

1. Ibnu Hajar al 'Asqalani (wafat 85t H.) pengarang kitab Fathul Bari al Syarhil Bukhari dan kitab hadits Bulugul Maram dll.

2. Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974 H),pengarang kitab Tuhfah yang kita bicarakan sekarang ini.

Tetapi yang sangat terkemuka diantara dua orang Ulama Ibnu Hajar ini,adalah Ibnu Hajar al Haitami karena Ibnu Hajar al 'Asqalani lebih banyak kesibukannya dalan ilmu hadits dari pada ilmu fiqih.**

72. Khatib Syarbaini (wafat 977 H).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad as Syarbaini al Khatib pengarang kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang banyak dipakai di sekolah agama di Indonesia,yaitu kitab Mughni al Muhtaj,suatu kitab yang menjadi syarah bagi kitab al Minhaj,karangan Imam Nawawi.

Khatib Syarbaini adalah bintang Ulama Madzhab Syafi'i Rhl dalam abad ke X H.

Pada Muqadimah kitab Mughni beliau menerangkan bahwa beliau baik Haji ke Mekkah,dan sampai menziarahi maqam Nabi Muhammad Saw.di Madinah pada tahun 959 H.

Beliau beristikharah di hadapan maqam Nabi sesudah sembahyang dua raka'at di Raudhah Nabi,maka hasilnya Tuhan telah membukakan hati beliau untuk mengarang kitab Mughni al Muhtaj syarah al Minhaj ini.

Diantara guru beliau adalah Syeikhul Islam Zakariya al Anshari. Kitab Mughni al Muhtaj (4 jilid),dimulai dengan perkataan ''Alhamdulillah al Ghani al Mughni'' dan diakhiri dengan ''Wa ash-habihii Ajma'in''.

Diantara kitab Fiqih karangan beliau juga ialah Kitab ''Al Iqna''' 2 jilid,dipakai dalam madrasah di seluruh Indonesia.**

ABAD Ke-XI H.

Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke XI H.adalah sebagai berikut

73. Imam ar Ramli(wafat 1004 H)

Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Abil 'Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar Ramli,lahir di Kairo.

Beliau ini pengarang kitab Nihayatul Muhtaj(Nihayah),8 jilid untuk kitab al Minhaj karangan Imam Nawawi.

Beliau diberi nama julukan ''Imam Syafi'i kecil''dan Mujtahid kurun ke-10.

Kitab karangan beliau Nihayatul Muhtaj dikarang dalam abad ke X H. Sebagai komentar(syarah)dari kitab al Minhaj karangan Imam Nawawi,kitab fiqih besar dalam Madzhab Syafi'i(8 jilid).

Di Indonesia kitab ini sangat terkenal dan terpakai dalam perguruan-perguruan tinggi dan pesantren Syafi'iyah.

Kitab ini setaraf dengan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar al Haitami(wafat 946 H) yang juga pensyarah kitab Minhaj karangan Imam Nawawi Rahimahullah.**

74. Ar Raniri (1068 H).

Nama lengkap beliau Syeikh Nurudin Muhammad Jaelani bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri.

Dalam kitab ''Nuzhaful Khawatir'',karangan Abdul Haj Fakhruddin al Hasam,sebuah kitab berbahasa Arab yang menerangkan riwayat hidup Ulama-ulama India pada abad ke 11 H.tersebut nama beliau: Syeikh Nuruddin Muhammad bin Ali Al Hamidy as Syafi'i al Asy'ary al Idrusi ar Raniri as Suraty.

Jelas bahwa beliau adalah seorang Ulama besar pada abad ke 11 H. Penganut dan penyebar Madzhab Syafi'i dalam ibadat dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'tiqad.

Beliau lahir di Ranir,sebuah desa di teluk Kambay,Gujarat India. Belajar agama Islam dalam Madzhab Syafi'i di negerinya dan kemudian belajar di Mekkah al Mukarramah.

Di Mekkah beliau berkenalan dengan Syeikh Abdurrauf al Fanshuri,seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i juga,berasal dari Fanshur,Barus,Singkil,pantai barat Sumatera.
Syeikh Abdurrauf al Fanshuri adalah penterjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia,yang diberi nama ''Tafsir Baidawi Melayu''. Beliau adalah murid dari Ar Raniri.

Pada tahun 1047 H.ar Raniri datang ke Aceh,yaitu pada zaman Sulthan Iskandar Tsani(berkuasa dari tahun 1636 M.sampai 1641 M).

Syeikh Nuruddin ar Raniri diangkat sebagai Mufti dalam Madzhab Syafi'i oleg Sulthan Iskandar Tsani,karena Sulthan ini pun bermadzhab Syafi'i Rhl.

Beliau menetap di Aceh sampai berkuasanya permaisuri Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah(berkuasa dari tahun 1641 M. Sampai 1675 M).

Sesudah 17 tahun tinggal di Aceh maka beliau pulang ke Gujarat,wafat di situ dan bermakam di Ranir juga.
Syeikh Nuruddin ar Raniri adalah Ulama besar dalam Madzhab Syafi'i dan Ahlussunnah wal Jama'ah yang jarang tandingannya ketika itu. Beliaulah seorang ulama yang sangat berjasa di Aceh,yang menjadikan Aceh sebagai ''Serambi Mekkah''.

Beliau juga banyak mengarang kitab,diantaranya:
1. Shiratul Mustaqim,fiqih Syafi'i.

2. Bustanus Salathin,polotik Islam.

3. Jawahirul Ma'lum fi Kasyfil Ma'lum,fiqih Syafi'i.

4. Al Im'am fi takfiri man Qala bikhalqil Qur'an(kitab tauhid)pembantah orang yang mengatakan bahwa Qur'an itu makhluk.

5. Syarimus Shiddiq li liqath iz zindiq(kitab menolak faham Wahdatul wujud).

6. Bad'u khalqis Samawaati wa'i ardhi.
Dan lain-lain,sampai lebih kurang 23 buah.

Ar Raniri adalah seorang Ulama Besar yang sangat anti kepada faham Wahdatul Wujud dari Hamzah Fanshuri dan Syamsuddin as Sumantri.**

Bagian pertama http://nuryahman.blogspot.com/2011/05/ulama-ulama-besar-madzhab-syafii-dari.html
Bagian Kedua http://nuryahman.blogspot.com/2011/05/ulama-ulama-besar-madzhab-syafii-dari_09.html
Bagian ketiga http://nuryahman.blogspot.com/2011/09/ulama-ulama-besar-madzhab-syafii-dari.html
Share this article :
 
Support : Gemasholawat.com | Creating Website
Copyright © 2011. GemaSholawat.com - All Rights Reserved
Free Page Rank Tool